Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveide poligonā “Brakšķi”

2015. gada 2. decembrī Eiropas Komisija sniedza paziņojumu par jaunu direktīvo prasību izstrādāšanu attiecībā uz apglabājamo atkritumu apsaimniekošanu. To mērķis ir panākt, ka līdz 2030. gadam Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstīs esošajos atkritumu poligonos tiek apglabāti tikai 10% no savāktajiem atkritumiem. Nešķiroti sadzīves atkritumi satur 30 - 40 % bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Lai sasniegtu minēto mērķi, atkritumu apsaimniekotājiem nākas ieviest jaunas tehnoloģijas atkritumu šķirošanā un nodrošināt jaunu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu uzstādīšanu. Tādējādi iespējams paaugstināt jau esošo iekārtu efektivitāti, kā arī uzsākt jaunu atkritumu frakciju atšķirošanu un atgriešanu tautsaimniecībā.

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, kā Zemgales reģionālā sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi – II kārta” operators, ar ES Kohēzijas fonda atbalstu 2018. gadā 1. martā iesniedza projekta pieteikumu “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide Zemgales reģiona nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi””. Tā mērķis ir attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu. 2022. gadā 30. martā saņemts pieteikuma apstiprinājums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un parakstīts līgums par projekta realizāciju.

Realizējot projektu, tiks:

  1. uzstādīta bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās fermentācijas iekārta ar plānoto jaudu 19 000 tonnas gadā;
  2. paplašināta stacijas teritorija, izbūvējot 20 000 m2 asfaltētu laukumu, paplašinot atkritumu pieņemšanas un uzglabāšanas platību;
  3. izbūvēta jauna sadzīves atkritumu pieņemšanas nojume;
  4. uzstādītas atkritumu šķirošanas iekārtas, lai palielinātu šķirošanas jaudas un atšķiroto atkritumu veidus.

“Ieguvums pēc bioloģisko atkritumu nošķirošanas no kopējās atkritumu plūsmas un ievietošanas tos jaunajā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtā, būs no pārstrādātajiem bioloģiskajiem atkritumiem iegūtais tehniskais komposts. To var sekmīgi atgriezt lauksaimniecībā, vismaz daļēji aizstājot ķīmiski ražotus mēslošanas līdzekļus un samazinot augsnes piedevu lietošanu lauksaimniecībā. No bioloģiskajiem atkritumiem iegūtais komposts satur virkni organisko savienojumu, kas uzlabo augsnes struktūru un auglību,” tā Aleksejs Jankovskis, SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis, norādot, ka no bioloģisko atkritumu pārstrādes kā blakus produkts tiks iegūta biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai. Veicot šo darbību, iespējams būtiski samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu un gūt no tiem arī ekonomisku labumu, samazinot poligona uzturēšanas izmaksas.

Projekta kopējās izmaksas ir 14 852 111 eiro, t.sk. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts 5 779 999 eiro apmērā. Tā nodošanas termiņš ir 2024. gada augusta sākums.

DSC 0471

DSC 0437

DSC 0434

DSC 0389

DSC 0355

DSC 0346