Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā darbu uzsākusi nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacija „Brakšķi”

2013.gada 29.maijā, sadzīves atkritumu šķirošanas stacijā „Brakšķi”, Līvbērzes pag., Jelgavas novadā ar  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu par atkritumu šķirošanas līnijas tehnoloģisko iekārtu nodošanu ekspluatācijā, tika noslēgta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā” realizācija.
Projektu „Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā” 2012.gada 05.oktobrī apstiprināja LR Vides ministrija un 2012.gada 22.novembrī SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Projekta īstenošanu Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
Projektu mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, sadalot atkritumus trīs pamatplūsmās – bioloģiski noārdāmos atkritumos, otrreizējās izejvielās un poligonā apglabājamos atkritumos, tādējādi izpildot ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasības.
Lai sasniegtu projektu mērķi, saskaņā ar izsludinātajiem iepirkumiem, atkritumu šķirošanas stacijas laukuma ar inženierkomunikācijām būvniecību veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»», atkritumu šķirošanas stacijas angāra piegādi un būvniecību veica SIA «Steel Constructor MM», savukārt atkritumu šķirošanas tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu veica Igaunijas kompānija «Technobalt Eesti OŪ.
Projekta „Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā” kopējās izmaksas ir 1,32 miljoni LVL (ieskaitot PVN), no kuriem 603721.43 Ls ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
Projektu „Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā”  līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.