Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

2017.gada 8.septembrī SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” parakstīja līgumu Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 26.07.2016. noteikumiem Nr.494 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju 5.2.1.1. pasākuma “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas attīstība” īstenošanas noteikumi”.

Projekta ietvaros plānota vienas specializētas ar GPS sistēmu un svariem aprīkotas atkritumu savākšanas automašīnas iegāde un publikas informēšanas un izglītošanas pasākumu realizēšana saskaņā ar plānu.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 158 510.00 EUR, no kuriem 41 835.55 EUR vai 31.94% sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Šobrīd tiek veikta iepirkuma dokumentācijas sagatavošana specializētas ar GPS sistēmu un svariem aprīkotas atkritumu savākšanas automašīnas iegādei.

Projekta realizācijas ilgums – 18 mēneši kopš līguma par projekta realizāciju parakstīšanas.

26.11.2017.